du er her: tænketank

 

Tænketank

 
Temaer:
 
Ægform - magnetfelt - implosion og Schumann-resonansen
Vandrøring og meditation
 
Ægform - magnetfelt - implosion og Schumann-resonansen

Vi har kontakt med en gruppe i England, ”Talking Trees”, som arbejder med vand efter de samme grundlæggende principper som vi. Deres store projekt er at anvende det strukturerede vand til healing af træer, skove og landskab. Det foregår ved nedgravede ægformede keramiske krukker på 60 – 120 l, hvori vandet struktureres ved mekanisk omrøring, drevet af en solcelle. Den energi som vandet opbygger ved omrøring, stråler ud fra de nedgravede kruk-ker og påvirker derved alle rodvækster. Ifølge de erfaringer de har indhøstet hos ”Talking Trees” har energien et virkefelt på op til 1 km – afhængigt af krukkens størrelse. Det har en påviselig gunstig effekt på planter og træer, og burde i højere grad end tilfældet er, være integreret i enhver form for økologisk dyrkning.

Hos ”Talking Trees” har man selvfølgelig også fokus på det strukturerede vand som sundt og helsebringende drikkevand, og ”Talking Trees” eksperimenterer også med forskellige healings former til mennesker med det struktureret vand som medie.

Ideen med at nedgrave krukker med struktureret vand har vi taget til os, men vores eksperiment retter sig primært til opbevaring af drikkevand. Vi er interesserede i at få erfaring for, hvilken effekt længere tids opbevaring af struktureret drikkevand i nedgravede keramikkrukker har på vandets egentilstand og kvalitet.

Det er for tidligt for os at sige noget endegyldigt om vores særlige undersøgelsesprofiler, men vi kan bekræfte de erfaringer som folkene i ”Talking Trees” har med effekten på planter og træer. Det er i sandhed en vækstfaktor.

Til vores specifikke undersøgelsesprofiler knytter der sig naturligvis nogle arbejdshypoteser.

Som vi har nævnt det et andet sted på sitet, rører vi vand i et stærkt magnetfelt. Vand er ekstremt reaktivt og følsomt overfor alle de former for felter og stråling vi efterhånden omgiver os med. Det stærke magnetfelt fastholder den struktur som vandmolekylerne oparbejder under røringen, og skærmer derved vandet for den diffuse baggrundsstråling.

Det magnetfelt er væsentligt stærkere end jordens magnetfelt, som vandet jo er bekendt med, da vandet i det fulde hydrologiske kredsløb opholder sig i lang tid i jordens grundvandsmagasiner, hvor det er under indflydelse og påvirkning af jordens magnetfelt.

Det vi i den sammenhæng ønsker at vide mere om er, om det stærke magnetfelt vi bruger i ønsket om at beskytte strukturen i vandet, er så kraftigt at det hæmmer og overmatcher vandets egne harmoniserende naturlige hydrogenbindinger.

Det kan de nedgravede krukker med struktureret vand måske kaste lys over, da det vand er uden for rækkevidde af den værste baggrundsstråling. Efter røringen er vandet blevet hældt over i de nedgravede ægformede krukker, der kun er påvirket og beskyttet af jordens magnetfelt.

I vores daglige omgang med struktureret vand kan vi ikke påvise at der er udslagsgivende forskelle på de forskellige typer struktureret vand som vi håndterer både over og under jorden. Vores interesse i de forhold er måske rent nørderi, men intet udviklingsarbejde er overflødigt, selv om det måtte vise sig, kun at være ganske små marginale forandringsperspektiver vi ønsker tydeliggjort.

Et andet væsentligt harmoniseringsperspektiv er vandets egen harmonisering ved implosion. Under røringen aktiverer vi vandets formkraft ved at generere en harmonisk vandspiral. Formkraften virker ved en vekselvirkende eksplosion – implosionsbevægelse, det vil sige en fase hvor vandet i den aktive spiralbevægelse tiltrækker energi i både bølge- og partikelform og derefter hæfter energien, energisignaturen, ind i vandets molekylestruktur som hydrogenbinding.

Den opmærksomme læser har måske bemærket at vi på forsiden af sitet, i øvrigt på opfordring, præsenterer dobbelt-æggene. Æggene tydeliggør ved brug eksplosions- og implosionsprincippet. Energien tiltrækkes i det øverste æg når det aktiveres, og indhæftes i vandets molekylestruktur i det nederste æg.

Når vi rører vandet i en tønde, som jo kun er én beholder som så skal rumme begge faser af princippet, vil vi gerne være sikre på at implosionsfasen i den proces er aktiv nok til at sikre det optimale energioptag. Umiddelbart virker det som at eksplosionsfasen ”fylder mest” under røringen, da den er meget synlig og tydelig.

Også i denne sammenhæng håber vi at de nedgravede krukker med struktureret vand kan give os nogle svar. Den omstændighed at krukkerne er ægformede, betyder at vandet i krukkerne har størst mulig bevægelsesfrihed, da ægformen ikke skaber friktion. Der er vi meget mere sikre på at vandets selvorganiserede kræfter bliver aktiveret, da vandets bevægelser i ægformen, når vi ikke rører, netop er implosionsbevægelser, der aktiveres af både jordens bevægelse om sin egen akse, månens bevægelse om jorden, og jordens og månens bevægelse om solen.

Også denne undersøgelsesprofil drives af nysgerrighed og interesse, vi er slet ikke bekymrede men fuldt tilfredse med kvaliteten af det drikkevand vi allerede kan producere, og har produceret i mange år. Igen er det processer som vi ikke på stående fod kan gennemskue der inspirerer til opklaringsarbejdet.

Vandrøring er en levende proces, og vandet ikke mindst en levende substans, som konstant giver anledning til undren, og inspiration til at forsøge at forstå dets natur og egenskaber. Denne gang går vi så under jorden for at undersøge vandets reaktioner, nu og som altid i ønsket om at have det bedste drikkevand til rådighed.

Under jordoverfladen får vandet også optimale forhold til at optage jordens lyd. Den kaldes også Schumann-resonansen og er på 7,8 Hz. Den dybeste lyd vi kan høre ligger på ca. 20 Hz, så vi kan ikke høre jordens lyd, men vandet kan godt interferere med Schumann-resonansen. Schumann-resonansen er grundlaget for  hydrogenbindingerne i alle uberørte naturlige kilder.

Som sidegevinst vil vandet i de nedgravede æg, som nævnt, stråle dets energi ud til omgivelserne i jorden og vil være meget vækststyrkende for alle træer og planter indenfor et stort område. Tesen - uden vand intet liv - giver større og større mening.

 
til toppen
 
Vandrøring og meditation

"Når man er blevet fortrolig med det rent røretekniske, d.v.s. at man ubesværet kan røre en harmonisk spiral op i vandet, er der overskud til at fokusere på effekterne af at røre vand. Ens anstrengelser kan aflæses direkte på vandet. Efterhånden som vandet under røringen struktureres, bliver vandet mere viskost, tykkere og folder i flader ind mod spiralens centrum. Vi plejer at sige at vandets konsistens bliver grød-is-agtig, og det et godt billede, for det strukturerede vand er en flydende krystalstruktur. Selve røringen skal have en samlet varighed på minimum en time, derudover er der ingen varighedsbegrænsninger, jo længere røretid jo bedre.

Under røringen optager vandet bl. a. energi fra lys og lyd, men alle de energirepræsentationer der er til stede optages i vandet. Spiralbevægelsen kan ses direkte i tønden, men det energifelt spiralbevægelsen, spiralformen genererer under røringen er ikke begrænset af tønden.

Vandmolekylerne i omgivelserne sættes også i svingninger og det samme gælder vandmolekylerne i vandrørerens organisme. Så vandrørerens energi- og bevidsthedstilstand interfererer direkte med spiralbevægelsens energifelt, optages i vandet og har medindflydelse på molekylernes struktur. Derfor anbefaler vi, at man forsøger at meditere mens man rører vand, for at tilbyde vandet så roligt og harmonisk et bevidstheds- og energifelt som muligt. Meditation kan være et uanstrengt fokus på hvad det er der sker med vandmolekylerne under røringen, og vandrørerens ønske om så godt som det er muligt at medvirke til at genoprette vandets struktur og energitilstand.

Er man tilknyttet en bestemt meditationsskole eller tradition, kan man anvende den meditationspraksis som man har erfaring med. Meditation har den funktion for de fleste, at det bringer sindet til ro, og når vi i forvejen sætter pris på den tilstand det bringer os i, vil vi ikke have anfægtelser ved at tilbyde vandet den. Jeg har personligt gode erfaringer med Tibetansk Buddhistiske meditationer. Vandet optager både lysfrekvenser og lydresonanser. Visualiseringsmeditation er subtile lysformer og mantra lydformen af en given meditation, så har man mulighed for denne kombination, er der ikke meget andet og mere man kan gøre.

Motivationen for at røre vand er at genoprette de skader vi forvolder på vandets kvalitet, i ønsket om selv at drikke det revitaliserede, strukturerede og energimættede vand. Da det strukturerede vand er stærkt sundheds- og helbredsstyrkende giver de fleste der rører vand også vandet til syge eller svækkede familiemedlemmer og venner.

Når vandrøring bliver mere rutinepræget og man i en periode har drukket det strukturerede vand, øges ens sensitivitet i røreprocessen. Det energifelt som spiralbevægelsen genererer, bliver mere konsistent, og det bliver muligt at få direkte oplevelse af hvordan ens eget bevidsthedsfelt, ens meditation interfererer direkte med spiralbevægelsens, spiralformens energifelt. Derigennem kan man få fornemmelse og oplevelse af den indflydelse man har på strukturdannelsen i vandmolekylerne.

For at fastholde og udvikle røreerfaring og kvaliteten i vandet, bør man fra røring til røring tilsætte ca ½ liter rørt vand fra sidste røring. Vandrøring er også et homøopatisk princip, så det at tilsætte vand fra sidste røring, vil potensere både røreerfaring og det rørte vands struktur og kvalitet, Det optages i vandmolekylernes hukommelse som energisignaturer og mistes aldrig. I røringen vil det sikre, at kvaliteten ikke forringes, selv ikke på en knap så god dag, for det har man også som vandrører, gode og mindre gode dage.

Interferensen mellem vandrørerens energi- og bevidsthed og så spiralbevægelsens, spiralformens energifelt, afsætter ikke kun aftryk og indtryk i vandmolekylerne. Vandrøreren påvirkes også i høj grad af interferensen. Meditation i sig selv har altid et formål. Måske et ønske om at bringe sindet fra kaos til ro, eller at understøtte et specifikt erkendelsesønske og – mål. Den proces bliver forstærket, ved at drikke det rørte vand, som i sig selv hæver kroppens og energisystemets grundfrekvens, og interferens med spiralbevægelses, spiralformens energifelt under røringen virker som en lille dynamo i erkendelsessindet. Den proces får en registrerbar progression, når vandet indtages dagligt og vandet potenseres fra røring til røring. Effekterne er, at vandets kvalitet gradvist øges og det samme er tilfældet med klarhed og gennemsigtighed i erkendelse, en positiv opadgående selvforstærkende spiralbevægelse.

Med tiden og rutinen vil grænserne mellem vandrører og vandrøring, meditation og interferens med spiralbevægelsens, spiralformens energifelt gradvist udviskes, og i det felt, eller i den tilstand, er der ingen tvivl der kan anfægte den gunstige effekt vandrøring har på både vandet og vandrøreren. Personligt har det givet min egen erkendelsesstruktur klarere form. Energi optages og omsættes under vandrøringen og bliver tilgængelig i bevidste strukturer, så erkendelser får tydelige gennemslag i den faktiske og praktisk virkelighed og hverdag. Denne proces understøttes og harmoniseres yderligere, ved en regelmæssig yoga og/eller meditationspraksis."

 

til toppen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talking Trees

Ægformede vandbeholdere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Schumann Resonances, a plausible biophysical mechanism for the human health effects of Solar/Geomagnetic Activity

 
 
 
 
 
 
 

vandrøring.dk

vandrøring - rørende enkelt

opskrift på helsevand

 

Forside     Vandets kredsløb, natur og egenskaber     Vandrøring     Molekylestruktur     Lys og farver     Magnetfelter     Spiralbevægelser     Helbred     

Drik vand mod alm. sygdomme     Tænketank     Referencer og links m.m.     Nyt     Kontakt     Artikler

 

Tænketank