du er her: vandets kredsløb, natur og egenskaber

 

Vandets kredsløb, natur og egenskaber

 

"De, som følger tao, vil ligesom vandet, være nødt til at acceptere, hvor de befinder sig, og det vil ofte være der, hvor vandet søger hen – til de laveste egne, og det er godt.
Som en sø må hjertet være roligt og stille med en stor dybde under.
Den vise regerer med medfølelse og det er nødvendigt at tro hans ord.
Den vise må vide, hvordan man flyder omkring forhindringer, og hvordan man finder vej rundt ligesom vandet.
Ligesom vandet må den vise vente på det rette øjeblik til at stige frem.
Vandet kæmper aldrig, det flyder udenom uden at gøre skade."


Gamle kulturer og civilisationer havde stor respekt for vand, og omgav vand med myter og legender. Vand var grundlaget for den klassiske medicinske filosofi i det gamle Ægypten, Indien, Kina, Assyrien og Grækenland. I den kinesiske tradition er vandet nøglen til elementerne, og anses for at være forbindelsen mellem de fem niveauer for menneskelig eksistens: fysisk, æterisk, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt.

I den klassiske mytologi er der et utal af guddommeliggjorte floder, hellige kilder og hav- og vandguddomme. Ikke blot var herredømmet over vandet underlagt guddommelige væsener, men vandet selv var guddommeligt. I Biblen spiller vand en afgørende rolle i mange af fortællingerne. Før alt andet var vandet. Jorden fandtes, men den var dækket af vand.

Vand er altså tidligere i historien blevet forbundet med nogle særlige egenskaber og kvaliteter, og har haft guddommelig status, men det er ikke vores ærinde, at bringe vandet tilbage som guddom. Den omstændighed at man omgav vand med legender og myter, skal ses på baggrund af, at man har kunnet iagttage nogle af vandets egenskaber, som man ikke har kunne finde en logisk fysisk/kemisk forklaring på. Uforklarlige hændelser og egenskaber bliver så mystificerede og mytiske. I dag har videnskaben teknologi og metoder til at undersøge, opklare, og afmystificere tidligere tiders myter og legender.

Vandforskning i dag bekræfter, at vand ikke bare er vand – lige meget hvor rent det er. Den videnskabelige udvikling tillader os endelig at undersøge de skjulte kvaliteter og karakteristika som gør vandet fuldstændig unikt – kvaliteter som giver vandet liv og energi. Vandets molekylestruktur viser sig at være et hovedelement i kvaliteten af det vand som vi drikker. Den måde hvorpå vandmolekylerne organiserer sig i gentagne geometriske mønstre, er lige så vigtig som vandets  kemiske tilstand. De forhold vi i sammenhæng med vandrøring har fokus på er vandmolekylernes struktur.

Vandmolekylernes struktur viser vandets fysiske tilstand. Det vand vi drikker er ugiftigt, indenfor de grænseværdier der er sat for sundhedsskadeligt indhold i drikkevand, men vandforskningen giver os muligheder for at sikre, at vandet også har en molekylestruktur der understøtter en sund vækst i levende organismer.

Vand er ekstremt reaktivt og reagerer med de forhold det bydes. Det sætter vores ansvar som vandforbrugere i perspektiv, når vi ser på hvad det er for forhold vi byder vandet. Et ansvar som vi skal tage meget alvorligt. Vi tænker i det daglige ikke over, at vi er udgjort af ca. 70 % vand,  at vi i realiteten er vandvæsener, og at vands kvalitet er afgørende for vores sundhed og trivsel. Vi må overveje de konsekvenser den industrielle behandling af vores drikkevand har for vandets strukturelle kvalitet, vandets egentilstand, og hvilke konsekvenser det har for vores velvære og sundhed.

Ligesom vores livskvalitet er meget stærkt knyttet til gode livsomstændigheder, er vandets kvalitet også  betinget af de forhold det bydes. Derfor kan det ikke overraske, at de bedste betingelser vandet kan få er i frit løb i uberørt natur.

I vandets frie løb i naturen kan vi iagttage, at vandet i snoninger og bugtninger, danner hvirvler, vortex´s. I vandløb bevæger vand sig i lag med forskellige hastigheder. På overfladen bevæger vandet sig uhindret og altså hurtigst. Ved bunden og ved brinker bevæger vandet sig langsommere på grund af friktion. Temperaturforskelle i vandsøjlen betinger også hastighederne i de forskellige vandlag. På grund af hastigheds- og temperaturforskellene dannes mellem de forskellige lag i vandet  horisontale strømspiraler. Netop vandets frie løb, det vil sige vand i bevægelse, luft, sol, hvirvler og spiraler er helt centrale elementer i tilnærmelsen til forståelse af vandets indre kvalitet. Vandets indre kvalitet,  indre strukturelle kvalitet kan tilmed påvises. Ved fotografering af vandmolekyler kan det påvises, hvilken molekylestruktur vandet har under forskellige forhold. Vandmolekyler fra en bæk i uberørt natur  har eksempelvis en høj koncentration af smukke harmoniske sekskantede (hexagonal) vandmolekyler.

De hexagonalt strukturerede vandmolekyler oplader energi fra omgivelserne som små batterier. Det er hovedsagelig energien i sollys, som vandet oplader. Energi som indgår direkte i energiomsætningen i vores organismer, når vi drikker vandet. Lysenergien er bølgeenergi, og skal ikke en tur gennem fordøjelsessystemet, som det er tilfældet for kalorieenergi i fast føde.

Da det gennemsnitlige vandindhold i vores kroppe er ca. 70 %, er strukturen og energiindholdet i det vand vi drikker, bestemmende for kvaliteten af energiomsætningen i  processerne i organismen. Forståelsen af begreber som energioverskud, energiunderskud og livsenergi får på den måde pludselig substans og mening, og bliver meget mere konkret.

Først og fremmest skal vi anerkende, at den måde vi håndterer vores drikkevand på er stik imod vandets natur. På den anden siden er det vanskeligt at forestille sig, hvordan man ellers skulle sørge for vandforsyning til store bysamfund. Det er et delikat paradoks, men vandet er, som det i hele vandrøringskonceptet er hensigten at pointere, heldigvis meget fleksibelt.

På vandets vej fra boring til vandværk, gennem mekanisk og kemisk rensning og behandling, og transport under tryk i lige rør i mørke frem til os forbrugere, bruger vandet al sin oplagrede energi til at udligne (harmonisere) det for vandet helt unaturlige forhold mellem kemi, tryk, rør og vand.

Dette er et helt umuligt projekt, og vandmolekylet er helt udtømt for energi, når det endelig når forbrugeren. Når vandet således bydes forhold som strider direkte mod dets natur, kommer det også til udtryk i vandets molekylestruktur, som i yderste konsekvens går i opløsning.

Det enkelte molekyle er blevet så energisvagt, at det end ikke kan opretholde sin egen struktur, og er dermed ikke i stand til at oplade, rumme eller formidle energi. Hexagonalt strukturerede molekyler er vandets naturtilstand, og det er primært på grund af vores indgriben i naturens og vandets kredsløb, at vi skal forholde os til en svækket molekylestruktur i vores drikkevand. Vand kan, lige som vi, når vi bliver udsat for vilkår, som er stik imod vores natur, blive drænet for energi.

For os betyder det stress og udbrændthed, for vandet, at molekylestrukturen svækkes, og vandets naturgivne egenskaber hæmmes. Det maner til eftertanke, at det brugsvand vi tapper direkte fra vandhanen, godt nok er rent, men det er helt energitømt, og har en molekylestruktur som er i opløsning.

Det er ikke realistisk at forestille sig, at vi kan give naturen tilbage til vandet. Men vi kan ved vandrøring genskabe vandets naturlige betingelser, ved at røre vandet i spiralbevægelser. Spiralbevægelsen er en af vandets og naturens formkræfter, som sætter vand i stand til, i samarbejde med jordens magnetfelt at fange den energi der er i sollys, samt optage ilt. Under røringen aktiveres kemiske processer som renser vandet, og der dannes en molekylestruktur i vandet der sætter vandet i stand til igen at oplade og fastholde energi fra sollyset. På den måde får vi renere og mere iltmættet og energifyldt vand.

I denne proces aktiveres en anden af vandets unikke egenskaber, nemlig vandets "hukommelse". Denne hukommelse kommer til udtryk ved, at vandet på dets vej i det naturlige vandkredsløb, både i flydende form, på dampform, og som is, ikke "glemmer" den hexagonale molekylestruktur. Så vandets naturgivne egenskab til gendannelse af den hexagonale molekylestruktur - er vandets natur, vandets naturlige reaktion under de rette betingelser. Vandet gendanner under de rette forhold altid sin optimale molekylestruktur, og dermed også under de forhold vi stiller til rådighed for vandet ved vandrøring.

Når vi ved indtagelse af vandet kan opleve, at vandet harmoniserer og stabiliserer livsprocesserne i vores organismer, er det fordi det strukturerede vand udligner det lave energiniveau i organismen, som er fremkommet i fraværet af struktureret og energimættet vand.

Det ustrukturerede og energifattige vand har ikke et tilstrækkeligt indhold af den energi, som er nødvendig for at opretholde optimale sunde livsprocesser i levende flercellede organismer. Energispændingen i cellerne daler. Den lavere energispænding giver indpas for energimiljøer som vi kender som sygdomme. Jo lavere energispænding i organismen, jo alvorligere sygdoms- og svækkelsestilstande.

Det er så her, vi sætter ind med vandrøringen. Heldigvis er det en enkel proces, som er let at udføre. Udfordringen ligger udelukkende i, om vi synes, at vi vil have arbejdet med at vedligeholde en alternativ vandforsyning. Med vores mangeårige erfaring med vandrøring, er det spørgsmål slet ikke til diskussion. Kvaliteten og effekten af det rørte strukturerede vand, er så slående, at vi i vores husholdninger i de mange år ikke har brugt andet vand.

Metoden er ligeså enkel at forstå som at udføre. Man tapper vand direkte fra vandhanen over i en tønde eller en anden rørevenlig beholder. Den skal helst være tøndeformet og kuplet. Det giver den mest harmoniske røring. Ved røringen efterligner vi naturens måde at vitalisere vandet på. Spiralformerne vi har iagttaget i vandløbet, tager vi over i tønden. Vi rører vandet op i harmoniske spiraler.

Vi tilfører vandet energi ved at røre det, d.v.s at vi bruger kræfter på at skubbe og trække vandet rundt i tønden. Vi skaber den bevægelse som forekommer naturligt i vandets fri løb i naturen, nemlig spiralbevægelsen. Spiralbevægelsen forekommer overalt i naturen, lige fra spiralgalakser til formen på det snoede DNA molekyle og er en af naturens optimale vækst- og energiformer.  Efter ca. 1 - 1½ times røring står vi så med en tønde velstruktureret og energiopladet vand.

Vi rører vandet i et stærkt magnetfelt, dannet af en kraftig neodyniummagnet. Vandmolekylerne er elektrisk polære og organiserer sig efter et magnetfelt, og almindeligvis efter jordens magnetfelt. Vi bruger et stærkt magnetfelt for at understøtte strukturdannelsen i vandet under røringen og for at bevare og beskytte molekylestrukturen efter røringen og under opbevaringen af vandet.

Indsigten i vandets egentilstand, og forståelsen og erkendelsen af strukturerede vandmolekylers helbreds- og sundhedsmæssige betydning for liv,  er den bedste kilde til motivation for at røre sit drikkevand. Når det bedste drikkevand naturen frembringer er vand i frit løb i uberørt natur i et uforstyrret hydrologisk kredsløb, er naturelementet selvfølgelig meget tiltrækkende.
I de omstændigheder hvor naturelementet er mest fraværende er vandets kvalitet også ringest og behovet for vandrøring størst. Tætte storbymiljøer byder vandet de ringeste vilkår, og selv om vandet  synes klart, har den industrielle behandling af vandet og vandets lange opholdstid i rør under tryk drænet vandet for energi og opløst vandmolekylernes struktur.
At røre sit vand ude i den frie natur, i et skovbryn, på et engstykke eller ved kysten forekommer som det bedste miljø for at genskabe vandets struktur. Det er også vældig rart at stå under træer og røre vand, men vandet er ikke knyttet til bestemte geografiske forhold. Vandets egenskaber vågner når vandets formkraft aktiveres i spiralbevægelsen og det gør de uanset hvilken lokalitet der er tale om. Så vi skal ikke røre vores vand i en eller anden naturromantisk forestilling, men i erkendelse af det strukturerede vands betydning for vores sundhed og helbred.

Vores tidsforbrug på vandrøring til brugsvand er 1 - 1½ - 2 timer om ugen. Vi rører 55 - 60 l ad gangen, og det er nok til en uges forbrug. Hvis ikke, så rører vi bare en tønde mere.

Dette er så grundlæggende, hvad det er nødvendigt at vide for at komme i gang med at røre vand. Sitet indeholder også uddybende informationer om delprocesserne i vandrøringen og henvisninger til forskning i struktureret vand.

God fornøjelse med vandrøringen.

 

til toppen

 

Tao og vand

Tao betegner den evige kraft, der løber gennem alt i universet og i særlig grad den naturlige, kosmiske orden – den tilstand, hvor de to dualistiske kvaliteter yin og yang er i dynamisk harmonisk bevægelse.

Taoismen lærer, at man bør leve et liv i overensstemmelse med tao, den naturlige dynamik i verden; at man bør udnytte denne dynamik i stedet for at stille sig i vejen for den.

Dette konkretiseres i princippet om wu wei, opnåelse gennem ikke-handlen. Universet udfolder sig harmonisk ifølge sine egne love og udøvelsen af menneskelig vilje i mod denne udfoldelse forstyrrer denne naturlige harmoni.

I stedet bør man lære at fornemme den tao, der flyder gennem alle ting, og handle i overensstemmelse med den.

"Den vises vej, tao, er vandets vej. Der må være vand, før der kan findes liv, og det flyder overalt, og da vand er i overensstemmelse med vandets væsen, er det i overensstemmelse med tao.

De, som følger tao, vil ligesom vandet, være nødt til at acceptere, hvor de befinder sig, og det vil ofte være der, hvor vandet søger hen – til de laveste egne, og det er godt.

Som en sø må hjertet være roligt og stille med en stor dybde under.

Den vise regerer med medfølelse og det er nødvendigt at tro hans ord.

Den vise må vide, hvordan man flyder omkring forhindringer, og hvordan man finder vej rundt ligesom vandet.

Ligesom vandet må den vise vente på det rette øjeblik til at stige frem.

Vandet kæmper aldrig, det flyder udenom uden at gøre skade."

Tao Te Ching, VIII


I århundreder har videnskaben været begrænset af en materialistisk og et mekanisk syn på omverdenen - et newtonsk perspektiv.
Dette anskuer den fysiske verden som adskilt fra den kosmiske og alt stof som fast og massivt, sammensat af empirisk identificerbare kemikalier i individuelle kombinationer.
Nyere videnskab arbejder med en anden model, der grunder sig på principper foreslået af Einstein.
Denne betragtningsmåde anser verden for at være en serie af fysiske kræfter i dynamisk samspil med komplekse energier.

Intet er fast, men alt stof er i sidste instans vibrerende energi.


Vand er langt mere end et konkret fænomen med specifikke videnskabeligt beskrevne egenskaber.

Det er et mystisk levende væsen, som nærer alt levende.

Vand er en vigtig bærer og formidler - og tilmed skaber - af energi.

Det har evnen til at forbinde, omforme og opfange fysiske elementer og fine energikilder, og det opererer på et fysisk såvel som et åndeligt plan.


Ferskvandet på jorden bliver skabt i den såkaldte hydrologiske cyklus, som består i at havvandet fordamper og afsaltes gennem fordampningen.

Vanddampen fortættes og nedkøles i atmosfæren og kondenseres til nedbør.

Når nedbøren når land, danner den floder og indsøer og opfylder grundvandet.

Brugt eller ubrugt når ferskvandet atter havet, og cyklussen fortsætter. Men de forskellige delsystemer har meget forskellig omløbshastighed.

Polarisen fornyes kun for hver 8.000 år, verdenshavene hver 3.000 år, den aktive del af grundvandet hver 330 år, mens vandet i en flod gennemsnitlig fornyes hver 11. dag.


 
 
 
 
 
 
 

vandrøring.dk

vandrøring - rørende enkelt

opskrift på helsevand

 

Forside     Vandets kredsløb, natur og egenskaber     Vandrøring     Molekylestruktur     Lys og farver     Magnetfelter     Spiralbevægelser     Helbred     

Drik vand mod alm. sygdomme     Tænketank     Referencer og links m.m.     Nyt     Kontakt     Artikler

 

kredsløb